czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Z Sympozjum ...

Na gnieźnieńskie Sympozjum Biblistów Polskich przyjechało ok. 120 kapłanów i świeckich, którzy uczestniczyli rano w Eucharystii celebrowanej przez Ks. Abpa Henryka Muszyńskiego Metropolitę Gnieźnieńskiego, a koncelebrowanej przez wszystkich zaproszonych kapłanów. Ks. Arcybiskup, który sam jest profesorem Pisma św., w homilii wyraził swoją wielką radość z faktu, że zjazd ten - pierwszy w nowym tysiącleciu chrześcijaństwa - odbywa się właśnie w Gnieźnie, mieście, które jest kolebką polskiej wiary i suwerenności narodu. "Trzeba nam poszukiwać nowych kierunków posługi biblijnej - mówił do zebranych Ks. Arcybiskup - trzeba widzieć zagrożenia, jakie niesie z sobą współczesna cywilizacja. Powinniśmy wciąż na nowo odczytywać nasze życie w kontekście Słowa Bożego, byśmy stawali się coraz bardziej wiarygodnymi świadkami Ewangelii w dzisiejszym świcie i całym nowym tysiącleciu".

Uczestnicy Sympozjum przyjechali do Gniezna z całej Polski - przybyli przedstawiciele niemal wszystkich wyższych uczelni katolickich i wydziałów teologicznych, a także goście z Włoch. Prelegentami byli dziś m.in.: Ks. Prof. dr hab. Jerzy Chmiel z PAT, Ks. lic. Wojciech Pikor z Rzymu, Ks. dr hab. Piotr Muchowski z UAM w Poznaniu, Ks. prof. dr hab. Antoniego Paciorka z KUL, O. dr Stanisław Bazyliański OFM Conv. z Rzymu, Ks. dr hab. Mieczysław Mikołajczak, Ks. dr hab. Bartosz Adamczewski i Ks. prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy z PAT. Wielu prezentowało swoje publikacje, które można było nabywać w holu Seminarium.

Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat interakcyjnej hermeneutyki biblijnej. Drugi prelegent rozważał milczenie Ezechiela jako Boże słowo, np. Ez 3,26. Kluczowe problemy badawcze w studiach nad biblijnymi rękopisami z Qumran były tematem kolejnego wystąpienia. Po obiadowej przerwie uczestnicy Sympozjum wysłuchali wykładu nt. gatunku literackiego źródła Q, a następnie propozycji współczesnej egzegezy Ps. 20 i 21. Ostatnie wystąpienie pierwszego dnia Sympozjum było poświęcone problematyce literackiej 1-2 Krl. Drugiorgo dnia pierwszy wykład był zatytułowany: Od kultu w Świątyni jerozolimskiej do wiary w kościele Jezusa, drugi - Charyzmaty mądrościowe w nauce św. Pawła. Ostatni wykład Sympozjum był poświęcony wynikom najnowszych badań nad powstaniem Pięcioksięgu.

Ks. prof. Tadeusz Chrostowski zapytany o przyczynę zwołania Sympozjum właśnie do Gniezna, powiedział: "Obrady biblistów w tym mieście i w tym czasie mają wymiar symboliczny. Gniezno jest pierwszą stolicą Polski i pierwszym polskim ośrodkiem hierarchii Kościoła katolickiego. Dlatego postanowiliśmy podczas zeszłorocznego Sympozjum, by w pierwszym roku nowego stulecia i tysiąclecia wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego zebrać się właśnie w tym miejscu, u źródeł katolickości i polskości naszego narodu".

Sympozjum Biblistów Polskich trwało dwa dni, zakończyło się w godzinach południowych w czwartek 13. września.

Polecamy