niedziela, 15 września 2019 r.

Promocja "Studia Gnesnensia"

Wczoraj, tj.10.XII.2002 r., w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie miała miejsce uroczystość związana z wydaniem kolejnego, już XVI tomu "Studia Gnesnensia".

Spotkanie prowadził Rektor PWSD - ks. dr Wojciech Polak, który skierował do licznie przybyłych gości - w tym ks. bpa Bogdana Wojtusia, Wiceprezydenta Gniezna Pana Andrzeja Grzelaka, a także Starosty powiatu gnieźnieńskiego Pana Jacka Kowalskiego - słowa powitania, a także podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do wydania XVI tomu periodyku. Ks. Rektor zwrócił także uwagę na szczególny charakter tegoż numeru, w którym zawiera się zebrana i opracowana bibliografia zawartości rocznika Studia Gnesnensia za lata 1975-2001. Została ona podzielona na 12 działów, z dołączonym indeksem osobowym autorów artykułów, stanowiąc podsumowanie 15 tomów, które do tej pory się ukazały.

Następnie Prowadzący przeszedł do omawiania obecnego tomu. Został on podzielony na 6 zasadniczych działów, zawierających artykuły o tematyce filozoficznej, teologicznej i historycznej. Wśród artykułów filozoficznych wymienić trzeba: artykuł ks. Antoniego Siemianowskiego, poszukujący nowych powiązań pomiędzy filozofią a teologią, a także artykuł ks. Mieczysław Mikołajczaka, który jako biblista podjął próbę wyjaśnienia opisanego w 19 rozdziale trzeciej Ewangelii spotkania Pana Jezusa z Zacheuszem. Wśród artykułów teologicznych znajdujemy miedzy innymi: studium autorstwa ks. Andrzeja Bohdanowicza poświęcone sakramentalnemu przeobrażeniu miłości małżeńskiej, ukazanemu na podstawie fenomenologicznej myśli Dietricha von Hildebranda, artykuł ks. Stanisława Grzechowiaka, ukazujący dzieło budowania Kościoła w trudnym okresie posoborowym, pracę ks. Marka Pyca, ukazującą teologalny wymiar kapłaństwa hierarchicznego, czy artykuł ks. Aleksandra Sobczaka, dotyczący życia kontemplacyjnego i klauzury mniszek w świetle Instrukcji Verbi sponsa. W części historycznej natomiast zawarto: artykuł Pana Piotra Gołdyna, dotyczący świetowojciechowych symboli w polskiej heraldyce samorządowej, pracę Pana Marka Szczepaniaka, dotyczącą źródeł dziejów gnieźnieńskiego seminarium odnalezionych w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu i w jego oddziale w Gnieźnie, analizę socjologiczną Pana Józefa Baniaka na temat praktyk religijnych katolików XX wieku oraz szkic ks. Szczepana Pieszczocha o przejawach kultu królewskości Maryi i jego konsekwencjach dla współczesnego duszpasterstwa maryjnego. Całość tomu kończą dodatkowo dwie obszerniejsze recenzje: pierwsza, pióra ks. Jerzego Stefańskiego będąca naukową oceną rozprawy habilitacyjnej ks. Boguniowskiego na temat średniowiecznych ksiąg liturgicznych i druga, autorstwa ks. Marka Stępniaka analizująca zasadnicze przesłanie książki Księdza Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego pt.: "Europa ducha".

Po prezentacji XVI tomu "Studia Gnesnensia" miała miejsce druga część uroczystości, związana z wydaniem książki Pana Włodzimierza Branieckiego - "Szukam dobrego światła". Jest ona próbą odnalezienia dróg zbliżenia się ku sobie dwóch zwaśnionych narodów - Polaków i Niemców. Autor poprzez rozmowy z wybitnymi osobistościami naszych czasów, wśród których można wymienić ks. Abp Henryka Muszyńskiego Metropolitę Gnieźnieńskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Gűntera Grassa czy Wolfganga Ecke, stara się odkryć przed czytelnikiem szansę i nadzieję na całkowitą jedność poprzez obustronne przebaczenie. Znamienite są tutaj słowa wielkiego Polaka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane ze Wzgórza Lecha 24 kwietnia 1966 roku: "I jeszcze jednego potrzeba dziś światu: przebaczenia i ludzi umiejących przebaczać".

Po krótkiej prezentacji miał miejsce występ specjalnie na tę uroczystość przybyłego Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego, który zaprezentował liczne pieśni głównie o tematyce patriotycznej.

Autor: ah

Polecamy