poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Ks. bp Wociech POLAK najmłodszym biskupem

Papież Jan Paweł II mianował dziś 38-letniego ks. Wojciecha Polaka, rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Z chwilą otrzymania sakry biskupiej będzie on najmłodszym członkiem Konferencji Episkopatu Polski i jednym z najmłodszych biskupów na świecie.

W pracach naukowych ks. Polak koncentruje się na teologii i etyce sakramentu pojednania i pokuty. Treść: Jako stolicę tytularną otrzymał Monte di Numidia - istniejącą w pierwszych wiekach chrześcijaństwa diecezję w północno-wschodniej części dzisiejszej Algierii.

Pytany przez KAI, jakie cechy są dzisiaj najbardziej potrzebne biskupowi w Polsce, ks. Polak wyraził przekonanie, że "jest to posługa wymagająca osobistej świętości biskupa", pokory wobec stojących przed nim zadań, a "przede wszystkim - ludzkich odniesień" do tych, którym posługuje.

Jako hasło swej posługi ks. Polak przyjął słowa: "Dominum Iesum" (Jezus jest Panem), zaczerpnięte z Listu do Rzymian (10,9): "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie". Tłumacząc ten wybór biskup nominat wskazał, że priorytetem posługi biskupiej jest wyznawanie Chrystusa, świadectwo o Nim, "pokazywanie, że w Jezusie Chrystusie jest życie".

Bardzo lubi czytać, szczególnie książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, na którego temat prowadzi nawet prace magisterskie. Zawsze lubił też czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu, zwłaszcza chodzić po górach.

Pytany, jak się czuje jako najmłodszy biskup w Polsce, przytoczył słowa abp. Henryka Muszyńskiego, że "ten akurat feler będzie z każdym dniem odczuwał coraz mniej".

Ks. Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 r. w Inowrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył uzyskaniem w 1988 r. stopnia magistra w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1989-1991 był wikariuszem w parafii farnej w Bydgoszczy i sekretarzem rezydującego tam gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego Jana Nowaka, wikariusza biskupiego dla miasta Bydgoszczy.

Studiował teologię moralną w Akademii Alfonsjańskiej, czyli Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Odbył tam studia licencjackie a następnie obronił pracę doktorską na temat eklezjalnego wymiar grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła.

Po powrocie do Polski ks. Polak rozpoczął w 1995 r. wykłady z teologii moralnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, jednocześnie pełniąc tam funkcję prefekta, a od 1 sierpnia 1999 r. rektora. Wykładał też w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie, Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy i w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Ducha Świętego.

Od 1998 r. jest adiunktem w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rok później został pełnomocnikiem dziekana Wydziału Teologicznego ds. organizacji studiów w sekcji zamiejscowej w Gnieźnie.

Na seminarium ks. prof. Jerzego Troski ks. Polak kierował redakcją ponad 30 prac magisterskich z zakresu teologii moralnej, w większości z zagadnień bioetycznych, z teologii moralnej fundamentalnej i teologii sakramentu pojednania. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują m.in. na teologii i etyce sakramentu pojednania i pokuty.

Wydał m.in. książki: "Powołani w Chrystusie. Zarys teologii moralnej fundamentalnej" (Gniezno 1996) i "Życie w Chrystusie. Teologalny wymiar życia moralnego" (Gniezno 1997). Jest także autorem ponad 25 artykułów naukowych i popularno-naukowych, publikowanych m.in. w "Ateneum Kapłańskim".

Jest prepozytem Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim, rektorem kościoła kolegiackiego seminaryjnego pw. św. Jerzego, członkiem Kolegium Konsultorów i zastępcą redaktora "Studia Gensnensia". Z urzędu, jako rektor seminarium, wchodzi w skład Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej, której jest sekretarzem.

Termin sakry biskupiej ks. Polaka nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Prawdopodobnie odbędzie się ona 4 maja w katedrze w Gnieźnie.

KAI

Polecamy