wtorek, 18 lutego 2020 r.

Nominacja profesorska Ks. A. Siemianowskiego2

Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksander Kwaśniewski nadał tytuł profesora nauk humanistycznych ks. dr hab. Antoniemu Siemianowskiemu, wykładowcy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Nominacja owa jest wyrazem uznania i wdzięczności dla Księdza Profesora za Jego długoletnią pracę na polu naukowym i dydaktycznym.

Ks. prof. Siemianowski urodził się 28 V 1930 r. w Mimowoli k. Inowrocławia. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, podjął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu, po ukończeniu których w roku 1956 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Jedwabskiego. Po krótkiej pracy duszpasterskiej, w roku 1959 został wysłany na studia specjalistyczne z zakresu filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu stopnia doktora historii filozofii został od 1966 roku wykładowcą w PWSD w Gnieźnie. W 1994 r. na podstawie całości dorobku naukowego złożył kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W swoim dorobku Ksiądz Profesor ma ponad sto publikacji naukowych.

Z okazji nominacji profesorskiej życzymy Księdzu Profesorowi, aby nadany tytuł był źródłem satysfakcji i inspiracją do dalszych poszukiwań na płaszczyźnie filozofii i dociekań naukowych.

Autor: ah

Polecamy