czwartek, 27 lutego 2020 r.

Szkoła przyjazna uczniom

Kształci na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Wychowuje czerpiąc z wartości chrześcijańskich, kształtuje w swoich wychowankach postawę patriotyzmu i tolerancji. Jest nowoczesna i zarazem wierna tradycji. Jedyna w Inowrocławiu katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum jest placówką mającą uprawnienia szkoły publicznej i jej organem prowadzącym jest ks. abp Henryk Muszyński,natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Jest nowoczesna, dostosowana do dzisiejszych standardów edukacyjnych i co najważniejsze przyjazna uczniom. Jak mówi jej dyrektor, ks. Piotr Raszka, uczy, wychowuje i przygotowuje do życia w duchu wiary katolickiej.

- Nie odnosi się tylko do wiadomości przekazywanych na lekcjach religii, ale kładzie wyraźny nacisk na proces który w całości opiera się na zasadach wiary katolickiej, i który kształtuje w tych młodych ludziach właściwy kręgosłup moralny - dodaje ks. Piotr Raszka.

Proces edukacyjny i wychowawczy dokonuje się w atmosferze ciepła, zrozumienia i bezpieczeństwa. Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dzieci i młodzież uczą się w grupach liczących maksymalnie dwadzieścia osób i mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale i pracownie. Najmłodsi, uczęszczający do podstawówki prócz uczestniczenia w lekcjach obowiązkowych rozwijają swe talenty na dodatkowych zajęciach m.in. z muzyki, rytmiki i pantomimy. Biorą także udział w ćwiczeniach z gimnastyki profilaktyczno-korekcyjnej oraz od samego początku, czyli już w klasie pierwszej, poznają język angielski. Starsi - gimnazjaliści uczą się dodatkowo języka niemieckiego i poznają tajniki obsługi komputera i serfowania po internecie. Najstarsi zaś - licealiści, prócz wspomnianych już języków i zajęć z informatyki szlifują także łacinę, francuski oraz próbują swych sił w tworzeniu scenariuszy teatralnych i wystawianiu sztuk. Ukierunkowana bowiem humanistycznie szkoła, dba nie tylko o to, by pozytywnie zdali maturę, ale również pomaga rozwijać zainteresowania i w przyszłości wybrać odpowiedni kierunek studiów. Zachęca także do udziału w miejskich i rejonowych konkursach i olimpiadach wiedzy (jej uczniowie należą do grona laureatów konkursów m.in.: literackiego, geograficznego, matematycznego i o tematyce europejskich) oraz do uprawiania sportu i podnoszenia sprawności fizycznej (m.in. na basenie, kortach tenisowych i sali gimnastycznej). Jednak jedną z najistotniejszych spraw jest, zdaniem kierujących placówką, bezpośredni kontakt i stała współpraca z rodzicami, którzy mają ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Ma to znaczenie zwłaszcza w klasach młodszych, kiedy proces ten się rozpoczyna i kiedy należy nim właściwie pokierować.

Uczniem tej jedynej w Inowrocławiu, katolickiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej może zostać każdy, kto pozytywnie zda egzaminy (to w przypadku liceum) i jest świadomy swego wyboru. Przy naborze brana jest pod uwagę nie tylko średnia ocen na przedstawianych przez kandydatów cenzurkach, ale także ich dotychczasowe osiągnięcia i potencjalne możliwości. Jak mówi ks. dyrektor Piotr Raszka, służy to jak najlepszemu poznaniu przyszłych uczniów i uświadomieniu im, iż zdobywanie wiedzy to kwestia nie tylko dobrych chęci ale przede wszystkim samozaparcia i systematycznej pracy.

Autor: BERNADETA GOZDOWSKA - Przewodnik Katolicki

Polecamy