niedziela, 15 września 2019 r.

Stanowisko Kościołów w związku z inicjatywą Klubu Parlamentarnego SLD

Warszawa, dnia 23 listopada 2004

Klub Parlamentarny
Socjaldemokracji Polskiej
na ręce
Pana Marka Borowskiego
Przewodniczącego SDPL

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 WARSZAWA


W związku z inicjatywą Klubu Parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej dotyczącą zmian obowiązujących dotychczas przepisów regulujących kwestię odliczeń podatkowych darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne, przedkładamy nasze stanowisko w tej sprawie.

Proponowana inicjatywa zwraca uwagę na potrzebę respektowania konstytucyjnej zasady równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych, wyrażonej w art. 25 Konstytucji RP. Jednak nie możemy się zgodzić na takie rozumienie ww. zasady, które prowadzi do pozbawienia Kościołów i innych związków wyznaniowych ich praw nabytych. Wyrazem właściwego rozumienia i respektowania zasady równouprawnienia byłoby nie tyle pozbawianie Kościołów przysługujących im praw, ile zrównanie ich w tych prawach.
Jednocześnie przypominamy, że w wyroku z 2 kwietnia 2003 r. (Syg. akt K13/02) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że z art. 25 Konstytucji RP wynika dla organów władzy publicznej obowiązek poszukiwania w sferze stosunków z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi rozwiązań normatywnych, które znajdują akceptację ich adresatów.
Mając to na względzie, z całą stanowczością stwierdzamy, że przedłożony przez Państwa projekt ustawy nie znajduje naszej akceptacji.

Z wyrazami szacunku

Metropolita Sawa
POLSKI AUTOKEFALICZNY
KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

Bp Wiktor Wysoczański
KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP

Bp Marek Izdebski KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY

Bp Janusz Jagucki
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI

Bp Edward Puślecki
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY

Ks. Paweł Lazar
KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

Bp Mieczysław Czajko
KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY


Bp Piotr Libera
KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Polecamy