czwartek, 27 lutego 2020 r.

Nowa struktura Caritas AG

Przedstawiamy krótki opis struktury Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej po nowym podziale diecezjalnym ustanowionym przez Papieża Jana Pawła II w dniu 25.04.2004.

1. Biuro Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie – zajmuje się koordynowaniem pracy lokalnych placówek Caritas i parafii oraz prowadzeniem projektów pomocy – m.in. przekazywaniem pieczywa do placówek charytatywnych na terenie Gniezna i okolic, wspieraniem ubogich poprzez przekazywanie im gromadzonych w magazynie Caritas: obuwia, odzieży, mebli, sprzętu RTV/AGD, które w miarę możliwości naprawiamy. W ramach umowy z Zakładem Karnym w Gębarzewie w magazynie są zatrudnione osoby skazane, które wykonują tam nieodpłatną pracę. Gnieźnieńska Caritas włącza się także w akcje Caritas Polskiej: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Wielkanocne Dzieło Caritas, Wakacyjne Dzieło Caritas oraz wiele innych. Biuro zajmuje się przygotowywaniem akcji interwencyjnych takich jak zbiórki pieniędzy i darów dla ofiar kataklizmów czy przekazywanie przez parafie zimowego obuwia dla najbiedniejszych. W ramach funkcjonowania Biura działa Centrum Wolontariatu – obecnie około 70 wolontariuszy pracuje z ramienia Centrum w lokalnych instytucjach, m.in. w Domu Pomocy Społecznej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Dziecka, Świetlicy Środowiskowej oraz placówkach Caritas. Centrum koordynuje także działalność Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas, w których pracuje kolejnych 100 wolontariuszy. Przy Caritas wydawany jest miesięcznik „Moc w słabości” - pismo skierowane do osób chorych z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

2. Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie – to placówka, w której pracują Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz odpowiednio wykwalifikowana kadra (wychowawcy, psycholog, pracownicy socjalni, pielęgniarka i inni). Dom Matki i Dziecka stanowi zespół placówek, w którego skład wchodzą: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w którym udzielane jest schronienie oraz pomoc psychologiczna i socjalna matkom z dziećmi i kobietom spodziewającym się dziecka, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza o charakterze interwencyjno-socjalizacyjnym dla dzieci i młodzieży częściowo pozbawionych opieki rodziców. W chwili obecnej w Domu Matki i Dziecka znajduje się 35 miejsc mieszkalnych, w tym 20 dla dzieci.

3. NZOZ Ośrodek Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie – prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki można skorzystać z masażów leczniczych na specjalnych fotelach i materacach, ćwiczyć przy użyciu roweru rehabilitacyjnego, bieżni i steppera oraz w specjalistycznej sali rehabilitacyjnej, gdzie wykonywane są zabiegi ogólnousprawniające, przede wszystkim przy użyciu nowozakupionego sprzętu TerapiMaster. Przy Ośrodku funkcjonuje Punkt Wczesnej Interwencji, którego zadaniem jest jak najszybsze zdiagnozowanie zaburzeń psychomotorycznych u dzieci i ułożenie planu kompleksowej rehabilitacji. W Świetlicy Integracyjnej prowadzone są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz spotkania integracyjne i terapeutyczne. W Ośrodku mieści się także siedziba Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. Ponadto, placówka zapewnia opiekę paliatywną osobom terminalnie chorym – w ramach tej działalności funkcjonuje Poradnia Medycyny Paliatywnej z zespołem wyjazdowym.

4. Dom Dziecka „Słoneczna przystań” w Kołdrąbiu – w chwili obecnej znajduje się tam 44 wychowanków w wieku od 3 do 18 lat. Dom Dziecka jest placówką o charakterze socjalizacyjnym – zapewnia całodobową opiekę, zajmuje się także wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Dodatkowo czynione są starania o otrzymanie środków finansowych na remont budynku mieszczącego się w Bydgoszczy, który przeznaczony został na mieszkania chronione dla byłych wychowanków. Osoby te potrzebują wsparcia po opuszczeniu Domu, ponieważ są szczególnie zagrożone bezdomnością.

5. Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Heleny Bujarskiej w Kłecku – w warsztatach opieką objętych jest 30 osób dorosłych (po 16 roku życia). Są to osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie w stopniu znacznym i umiarkowanym. W warsztatach prowadzona jest terapia zajęciowa w specjalistycznych pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, introligatorskiej, dziewiarsko-krawieckiej, stolarskiej oraz komputerowej – w planach jest otworzenie pracowni ceramicznej. Prócz terapii zajęciowej uczestnicy często wyjeżdżają do teatru czy muzeów, organizowane są także wycieczki krajoznawcze oraz turnusy rehabilitacyjne.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie – jest to placówka mająca za zadanie zagwarantować mieszkańcom powiatu mogileńskiego natychmiastową pomoc w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia, czy znalezienia się w innej sytuacji kryzysowej. Pomocy udzielają m.in. psycholog, pedagog, socjolog, prawnik i lekarz rodzinny. Placówka ma przede wszystkim pomóc osobom, dla których poszukuje się miejsc w instytucji mogącej zapewnić długotrwałe wsparcie. W Ośrodku znajduje się hostel, w którym można przenocować lub zamieszkać do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej. Planowane jest także prowadzenie działań profilaktycznych oraz zorganizowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

7. Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” w Inowrocławiu – prowadzi terapię zajęciową oraz spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym z terenu Inowrocławia i okolic. W chwili obecnej w zajęciach uczestniczy około 20 osób. Prócz warsztatów praktycznych w Centrum realizowany jest program „Nasza Mała Ojczyzna – Kujawy”, w ramach którego organizowane są wycieczki krajoznawcze oraz inne formy poznawania lokalnej kultury. Centrum działa przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu. W chwili obecnej powstaje tam Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

• W związku ze zmianami administracyjnymi Kościoła w Polsce do placówek Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaliczona zostanie także Świetlica środowiskowo-terapeutyczna w Chodzieży – w której prowadzone są zajęcia mające na celu zapewnienie opieki dzieciom z rodzin z problemami z terenu Chodzieży i okolic. Ważnym elementem pracy świetlicy jest działalność profilaktyczna i socjalizacyjna. Placówka dysponuje 75 miejscami.

Polecamy