piątek, 3 lipca 2020 r.

Obradowała Rada Duszpasterska

Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, katechezy parafialne dla młodzieży oraz założenia programu duszpasterskiego na rok 2006 były głównymi tematami posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, które odbyło się 5 listopada br. w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.


Obradom przewodniczył abp Henryk Muszyński. Podczas spotkania członkowie Rady podsumowali zakończony w październiku Rok Eucharystii oraz wysłuchali sprawozdań ks. Krzysztofa Redlaka nt. spotkań rejonowych II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz ks. Mieczysława Polaka nt. warsztatów metodycznych przygotowujących do prowadzenia katechezy parafialnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Aktywność czy akcyjność?

Jak referował ks. Krzysztof Redlak w czterech spotkaniach rejonowych Kongresu uczestniczyło łącznie około 150 kapłanów i blisko 900 wiernych świeckich zaangażowanych w działalność różnego rodzaju ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Debaty toczące się podczas obrad, a także dyskusje prowadzone w grupach roboczych pozwoliły na sformułowanie zasadniczych wniosków, dotyczących nie tylko pozytywów i negatywów apostolskiej aktywności świeckich, ale także ich potrzeb i oczekiwań względem duchownych. – Najczęściej wskazywano na brak specjalistycznej formacji wiernych świeckich oraz niewystarczającą liczbę działań duszpasterskich, które byłyby realizowane sukcesywnie przez dłuższy okres czasu – wyliczał ks. Redlak. – Mówiono także o akcyjnym charakterze większości inicjatyw podejmowanych przez laikat, braku współpracy między poszczególnymi grupami i stowarzyszeniami katolickimi działającymi na terenie danej parafii oraz trudnościach w relacjach duchowni-świeccy. Niemniej, jak zauważył bp Bogdan Wojtuś, na polu tym dostrzec można wiele pozytywnych zmian, które każą mieć nadzieję, że apostolskie zaangażowanie świeckich będzie coraz większe i coraz pełniejsze.

Potrzebna katechizacja

Podczas posiedzenia Rady poruszono także kwestię katechez parafialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak wyjaśnił ks. dr Mieczysław Polak w ciągu ostatnich tygodni w różnych rejonach archidiecezji gnieźnieńskiej odbywały się warsztaty metodyczne dla animatorów tychże katechez, w których uczestniczyło łącznie 119 osób. – Uczestnicy warsztatów podkreślali, że katechezy te spotykają się z pozytywnym odbiorem młodzieży, niemniej nie wszyscy uczniowie w nich uczestniczą – tłumaczył ks. Polak. – W małych parafiach frekwencja jest większa, w dużych kształtuje się w granicach 50 – 70 procent. Istnieje także pewne zróżnicowanie pod względem organizacji tych katechez. Podczas warsztatów postulowano, by miały one w miarę jednolitą formę. Podkreślano także znaczenie prowadzenia spotkań w małych grupach oraz zaangażowania odpowiedniej liczby animatorów świeckich. Zdaniem ks. Polaka w przyszłości należałoby także zadbać o odpowiednią animację katechetyczną wśród księży, zwłaszcza proboszczów, którzy są odpowiedzialni za organizację katechez w swoich parafiach oraz systematyczną formację animatorów, którzy te katechezy prowadzą lub będą prowadzić.

Człowiek w społeczeństwie

Członkowie Rady Duszpasterskiej ustosunkowali się także do założeń programu duszpasterskiego, który będzie realizowany w archidiecezji gnieźnieńskiej w roku 2006. Program ten, jak wskazuje jego hasło: ,,Człowiek w społeczeństwie. Przywracajmy nadzieję ubogim” koncentruje się przede wszystkim na udzielaniu wsparcia ludziom żyjącym w niedostatku, zarówno materialnym, jak i duchowym. Podczas spotkania omówiono jego główne założenia oraz przedstawiono propozycje ewentualnych zmian i poprawek. Program zostanie zatwierdzony.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy