środa, 3 czerwca 2020 r.

Wartości które łączą (I)

Wiara, modlitwa, życie sakramentalne, miłość bliźniego, poświecenie, przebaczenie... – wartości, które w życiu chrześcijan mają zasadnicze znaczenie. Czy mogą one stanowić fundament zjednoczonej Europy? Na te pytania starali się odpowiedzieć Litwini, Niemcy i Polacy, którzy przez cztery dni uczestniczyli w Gnieźnie w międzynarodowym spotkaniu poświeconym wartościom i tradycjom chrześcijańskim w krajach europejskich.

Diecezje Magdeburg (Niemcy), Kaisiadorys (Litwa) i Gniezno od wielu już lat podejmują różne formy współpracy, głównie w wymiarze pastoralnym. Każdego roku przedstawiciele tych diecezji spotykają się w Magdeburgu na tzw. dniu partnerskim, będącym swoistego rodzaju forum do wymiany doświadczeń i wspólnej refleksji nad dzisiejszymi wyzwaniami duszpasterskimi. Na bazie tych spotkań – z inicjatywy działającego w diecezji Magdeburg Ośrodka Kształcenia Dorosłych – podjęto próbę przygotowania międzynarodowego projektu partnerskiego w ramach programu finansowanego z funduszy wspólnoty europejskiej Socrates Grundtvig 2, w zakresie kształcenia dorosłych. Przewodnim zagadnieniem, na którym oparto projekt, jest tradycja wartości chrześcijańskich w krajach europejskich, jej znaczenie, potrzeba, możliwości oraz związane z tym zadania Kościoła. Do realizacji tego projektu przystąpiły ośrodki z Litwy, Niemiec i Polski. W swoich założeniach obejmuje on działania i spotkania wewnątrz danego kraju, a także spotkania międzynarodowe. Pierwsze z nich odbyło się w ubiegłym tygodniu w Domu Sióstr Pallotynek w Gnieźnie.

Różni, a mimo tego podobni
Na odbywające się w dniach od 17 do 20 lutego br. międzynarodowe spotkanie przybyli do Gniezna przedstawiciele: Katolickiego Ośrodka Kształcenia Dorosłych Sachsen-Anhalt z diecezji Magdeburg, Centrum Katechetycznego Diecezji Kaisiadorys oraz Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W spotkaniu wzięli również udział katecheci z archidiecezji gnieźnieńskiej.
Pierwszy dzień spotkania otworzyła dyskusja, która koncentrowała się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o istotę wartości. Wprawdzie dla wszystkich chrześcijan wartości podstawowe wyznaczające sens życia i kierunek ludzkiej aktywności są takie same, to jednak nadaje im się różny stopień ważności. Dla Litwinów i Polaków są to wartości nierozerwalnie związane z życiem duchowym. Mówili oni często o modlitwie, życiu sakramentalnym, formacji duchowej... Natomiast Niemcy przyporządkowywali wartości chrześcijańskie sprawom ogólnoludzkim, wskazując zwłaszcza na szacunek wobec innych przekonań oraz poszanowanie stworzonego świata. Jak stwierdziła Jolanta Pupalaigyte z Litwy jest to w pewnym stopniu odzwierciedlenie odmiennej mentalności i różnic kulturowych charakterystycznych dla poszczególnych narodów.
W programie spotkania nie zabrakło również dyskusji na temat tradycji chrześcijańskich kultywowanych w krajach europejskich i związanych najczęściej z obchodami różnych świąt kościelnych. Okazało się, iż wiele zwyczajów lub pieśni, którym przypisywaliśmy polskie korzenie pochodzi na przykład z Niemiec.
- Spotkaniu towarzyszyła także wymiana doświadczeń dotyczących metodyki i dydaktyki przekazywania wartości pomiędzy partnerskimi krajami – mówi ks. dr Mieczysław Polak z Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. – Ponieważ projekt jest skierowany głównie do katechetów, szczególnym obszarem zainteresowania jest problematyka przekazu wartości na katechezie.
Uczestników gnieźnieńskiego spotkania odwiedził ks. abp Henryk Muszyński, który podzielił się swoimi refleksjami na temat konstytucji europejskiej oraz roli Kościoła w zjednoczonej Europie. W trakcie wizyty w grodzie św. Wojciecha goście z Niemiec i Litwy mieli okazję zwiedzić Katedrę, Muzeum Archidiecezjalne i Archiwum Archidiecezjalne oraz wysłuchali koncertu polskich pieśni w wykonaniu Katarzyny Kurpiewskiej.
Kolejne międzynarodowe spotkanie odbędzie się na Litwie w maju br. Natomiast do Niemiec, Polacy i Litwini pojadą w przyszłym roku. W ramach programu wspólnoty europejskiej Socrates Grundtvig 2 w archidiecezji gnieźnieńskiej realizowany będzie również cykl spotkań i konferencji podejmujących szeroko rozumiane zagadnienie wartości.

MARCIN MAKOHOŃSKI

Polecamy