czwartek, 27 lutego 2020 r.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej w sprawie odpustów związanych ze Światowym Dniem Chorego

Z okazji obchodzonego 11 lutego - w tym roku już po raz 14. - Światowego Dnia Chorego Penitencjaria Apostolska ogłosiła związane z nim specjalne odpusty. W Dekrecie z 18 stycznia, a ogłoszonym 3 lutego, stwierdzono, że w Dniu Chorego można będzie uzyskać odpust zupełny, a w dniach 9-11 bm. - odpust częściowy.

Oto pełny tekst tego dokumentu, podpisanego przez penitencjarza większego kard. Jamesa Francisa Stafforda:

DEKRET
Udziela się wiernym specjalnych odpustów z okazji 14. Światowego Dnia Chorego

Najwyższy Kapłan Benedykt XVI, kierując się żywym pragnieniem, aby z chorób i boleści ludzi, znoszonych cierpliwie i za wstawiennictwem Maryi Panny wraz z cierpieniami Jej Syna Odkupiciela ofiarowanych Ojcu Przedwiecznemu, wypływały obfite owoce duchowe, a zwłaszcza podtrzymywany nadzieją, aby były wspierane dzieła i inicjatywy pobożności chrześcijańskiej i solidarności społecznej na rzecz chorych, w sposób szczególny zaś wobec tych, którzy, dotknięci jakimiś niedomaganiami umysłowymi, łatwiej są spychani na margines społeczeństwa i własnej rodziny, w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Penitencjarzowi Większemu 2 stycznia br. zarządził, aby udzielono wiernym specjalnych Odpustów, pod zwykłymi warunkami, z okazji 14. Światowego Dnia Chorego, obchodzonego 11 lutego, w święto liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, którego uwieńczeniem będą uroczystości eucharystyczne w katedrze św. Franciszka Ksawerego w Adelaide w Australii.

A. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) i z duszą wyzbytą z przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, wezmą pobożnie udział 11 lutego w katedrze w Adelaide lub w jakimkolwiek innym miejscu, wyznaczonym przez władzę kościelną, w kilku obrzędach świętych, sprawowanych w intencji uproszenia u Boga celów Światowego Dnia Chorego.

Wierni, którzy w szpitalach publicznych lub w jakimkolwiek domu prywatnym posługują z miłością jako "miłosierni Samarytanie" chorym, zwłaszcza tym, którzy ze względu na dolegliwości umysłowe wymagają większej cierpliwości, staranności i uwagi i z powodu swej posługi nie mogą uczestniczyć we wspomnianej wyżej ceremonii, uzyskają ten sam dar odpustu zupełnego, jeśli w tym dniu będą świadczyć wielkodusznie przynajmniej przez kilka godzin posługę miłosierdzia chorym tak, jak robiliby to samemu Chrystusowi Panu (por. Mt 25,40), mając duszę wyzbytą z przywiązania do wszelkiego grzechu i decydując się spełnić, gdy będą mogli, warunki wymagane dla uzyskania odpustu zupełnego.

Wreszcie wierni, którzy ze względu na chorobę, zaawansowany wiek lub z innego podobnego powodu nie mogą uczestniczyć we wskazanej wyżej ceremonii, uzyskają odpust zupełny, o ile, mając duszę wyzbytą z przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i zobowiązując się do spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, w owym dniu, w jedności z Ojcem Świętym, wezmą duchowo udział i pragnąc tego, we wspomnianej celebrze, pomodlą się pobożnie za wszystkich chorych oraz ofiarowują Bogu, za wstawiennictwem Maryi Panny, "Uzdrowienia Chorych", swe cierpienia fizyczne i duchowe.

B. Udziela się odpustu częściowego wszystkim wiernym, którzy od 9 do 11 lutego za każdym razem, ze skruszonym sercem, skierują do Boga Miłosiernego pobożne modlitwy o uproszenie wspomnianych celów, mających pomóc chorym.

Dekret niniejszy niniejszym wchodzi w życie, niezależnie od jakichkolwiek rozporządzeń przeciwnych.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 18 stycznia 2006, na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

James Francis Kardynał Stafford, Penitencjarz Większy

Gianfranco Girotti OFMConv, regens


za kg (KAI) / Watykan

Polecamy