wtorek, 18 lutego 2020 r.

Rekrutacja na Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sekcja w Gnieźnie

Ponad 20 lat istnieje w Gnieźnie Prymasowski Instytut Teologiczny, na którym gruntowną wiedzę filozoficzno-teologiczną zdobyło wielu świeckich teologów i katechetów. Obecnie Instytut funkcjonuje w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, co daje możliwość uzyskania tytułu magistra teologii, gwarantuje kompetentną kadrę wykładowców oraz szerokie perspektywy dalszego rozwoju. Wszystkich zainteresowanych odkrywaniem tajemnic Boga i człowieka w kontekście problemó wspólczesnego świata zapraszamy do studiowania na naszym Instytucie w nowym roku akademickim 2006/2007

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA W GNIEŹNIE
ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno
tel/fax.: 61 - 4249871; 4264661
e-mail:wtuamgn@poczta.onet.pl; www.thfac.poznan.pl

Rekrutacja 2006/2007
STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
*sześcioletnie specjalność kapłańska (dla kleryków)

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
*pięcioletnie specjalność katechetyczno-pastoralna (dla świeckich)

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE DRUGIEGO STOPNIA
*trzyletnie specjalność katechetyczno-pastoralna
(po licencjacie z teologii)

Terminarz

• Przyjmowanie dokumentów:
w Sekretariacie Sekcji Gnieźnieńskiej (od poniedziałku do soboty g. 8.00-16.00)
kandydaci ze „starą maturą" 5 -10 lipca 2006r. kandydaci z „nową maturą" 5 -17 lipca 2006r.
• Egzamin wstępny:
po 10 1ipca 2006r.
po 17 1ipca 2006r.
kandydaci ze „starą maturą" kandydaci z „nową maturą"
I. Kandydat osobiście składa w sekretariacie sekcji gnieźnieńskiej WT
następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na formularzu pobranym ze strony http://rejestracja.amu.edu.pl/,
Sekretariatu WT lub z Działu Nauczania UAM, ul. Wieniawskiego l
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, bądź jego duplikat, kopią potwierdzoną
notarialnie albo poświadczoną przez dyrekcję szkoły wydającej świadectwo bądź przez
Dział Nauczania UAM
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w przypadku
studiów drugiego stopnia
- oryginalne pokwitowanie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej lub średniej
W ciągu 2 tygodni od otrzymania decyzji o przyjęciu na I rok studiów kandydat,
pod rygorem skreślenia z listy przyjętych, jest zobowiązany złożyć:
- pisemne oświadczenie o podjęciu studiów
- orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania
- 4 fotografie kolorowe o wymiarze 37x52 mm oraz l fotografię w formie cyfrowej
o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi zapisanej na nośniku elektronicznym.
II. Pozytywny wynik z jednoetapowego, komisyjnego, ustnego egzaminu.
Egzamin ustny obejmuje:
a) Przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki
religii szkoły średniej (ponad gimnazjalnej).
b) Ze starą maturą - prezentacja przeczytanej książki o charakterze religijnym lub
filozoficznym oraz artykułów z czasopism o charakterze religijnym lub filozo-
ficznym;
z nową maturą - brane są punkty z matury z języka polskiego w zakresie
podstawowym: 100-76 pkt matur. = 3 punkty cząstk.; 75-51 pkt matur.= 2
punkty cząstk., 50-36 pkt matur.= l punkt cząstk..
c) Rozmowa na temat znajomości jednego z następujących dokumentów, wskaza-
nych prze Komisję: Konstytucja Dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium" So-
boru Wat. II.; Dokumenty Jana Pawła II: „Familiaris Consortio", „Dives in
Misericordia", „Laborem Exercens", „Veritatis splendor", „Christifideles Laici",
„Novo millennio ineunte"; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Ko-
ścioła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego,
angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata


Polecamy