sobota, 22 lutego 2020 r.

Prymas Wyszyński - nowa książka

Przypadająca w 2009 roku 60. rocznica ingresu kardynała Stefana Wyszyńskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego i Prymasa Polski do katedry gnieźnieńskiej stanowi szczególną okazję, aby przyjrzeć się bliżej działalności Prymasa Tysiąclecia, jako arcybiskupa gnieźnieńskiego przez pryzmat wykonywania przez niego władzy ustawodawczej. Podstawową funkcją każdego biskupa diecezjalnego jest troska o życie religijne powierzonego mu Kościoła partykularnego. Biskup spełnia w diecezji posługę nauczania i uświęcania kierując jednocześnie powierzonym sobie Ludem Bożym, w czym korzysta z przysługującej mu władzy. Posługa pasterzowania biskupa diecezjalnego obejmuje władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Podczas gdy władzę wykonawczą i sądowniczą może biskup wykonywać przez innych, to władzy ustawodawczej nie może nikomu delegować. Można więc powiedzieć, że jest ona jakby najbardziej właściwa biskupowi. Ustawodawstwo jest nieodłączną funkcją urzędu biskupiego.

 

Ks. dr Krzysztof Wętkowski jest kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. W latach 1982–1988 odbył studia filozoficzne i teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W roku 1987 złożył egzamin magisterski i obronił pracę magisterską z zakresu prawa kanonicznego.

W latach 1989–1995 odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie uwieńczone tytułem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. 

            Pełni obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.  Jest sędzią w Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie oraz Przewodniczącym Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej. Członek Rady Programowej Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu.

Wykładowca prawa kanonicznego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, adiunkt w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Zainteresowania badawcze dotyczą kościelnego prawodawstwa partykularnego Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno w wymiarze historycznym (zwłaszcza wiek XX), jak i prawa aktualnie obowiązującego. Badanie historii źródeł prawa, recepcji powszechnego ustawodawstwa kościelnego na gruncie prawa kościelnego w Polsce.

Polecamy