niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Paliusz dla abp. Józefa Kowalczyka prymasa Polski


38. nowych arcybiskupów - metropolitów otrzymało dziś w Rzymie paliusze z rąk papieża Benedykta XVI. Jednym z nich był nowy metropolita gnieźnieński prymas Polski, abp Józef Kowalczyk.


W bazylice watykańskiej papież przewodniczył dziś uroczystej Eucharystii z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła.

W homilii Ojciec Święty skoncentrował się na kwestii wolności Kościoła, która ma nie tylko wymiar historyczny, lecz także duchowy. Zauważył, że jeśli spoglądamy na dwa tysiąclecia dziejów Kościoła możemy dostrzec, iż w życiu chrześcijan nigdy nie brakowało doświadczeń, które w niektórych okresach i miejscach przybrały charakter autentycznych prześladowań. Zauważył, że pomimo związanych z nimi cierpień, nie stanowią one największego zagrożenia dla Kościoła.

- Większych szkód doznaje on w istocie z powodu tego, co zanieczyszcza wiarę i życie chrześcijańskie jego członków i wspólnot, podważając integralność Mistycznego Ciała, osłabiając jego zdolność do profetyzmu i świadectwa, przyćmiewając piękno jego oblicza – stwierdził papież. Przypomniał zawartą w 2 Liście św. Pawła do Tymoteusza przestrogę przed niebezpieczeństwami „dni ostatnich”, mogącymi zdeprawować wspólnotę chrześcijańską: samolubstwo, chciwość, pycha, itd. Benedykt XVI przytoczył konkluzję Apostoła, stwierdzającego, że ludzie dopuszczający się zła „dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich”(2 Tym 3,9).
- Istnieje zatem gwarancja wolności, jaką Bóg zapewnia Kościołowi, wolności zarówno od więzi materialnych, które dążą do przeszkodzenia lub ograniczenia jego misji, jak i zła duchowego i moralnego, które może nadwerężyć jego autentyczność i wiarygodność - stwierdził Benedykt XVI.

Nawiązując do wręczenia paliuszy 38 nowym arcybiskupom-metropolitom Ojciec Święty zaznaczył, że gwarancją wolności dla pasterzy Kościoła i powierzonych im wspólnot jest komunia z Piotrem i jego następcami. Podkreślił, że dotyczy to zarówno wymiaru historycznego jak i duchowego. W wymiarze historycznym „jedność ze Stolicą Apostolską zapewnia Kościołom partykularnym i Konferencjom Biskupim wolność względem władz lokalnych, narodowych i ponadnarodowych, które w pewnych przypadkach mogą stawiać przeszkody misji kościelnej”- zaznaczył papież.

Mówiąc o wolności duchowej Benedykt XVI podkreślił, iż więź z Następcą Piotra stanowi gwarancję pełnej wierności prawdzie, autentycznej tradycji, tak „aby Lud Boży został uchroniony od błędów odnośnie do wiary i moralności”. Tak więc nałożenie co roku przez papieża paliuszy nowym metropolitom należy odczytywać jako gest komunii. „Jest to oczywiste w przypadku Kościołów naznaczonych prześladowaniami lub poddanych ingerencjom politycznym czy innym poważnym doświadczeniom. Ale to jest nie mniej istotne w przypadku wspólnot, które cierpią z powodu wpływu doktryn wprowadzających w błąd lub tendencji ideowych i praktyk sprzecznych z Ewangelią” – stwierdził papież.

Benedykt XVI zauważył, że paliusz staje się w tym sensie rękojmią wolności, podobnie jak Jezusowe „jarzmo”. „Podobnie jak Chrystusowy nakaz, choć wymagający – jest `słodki i lekki`, i zamiast ciążyć temu, kto go niesie – podnosi go, tak też więź ze Stolicą Apostolską, choć wymagająca – wspiera Pasterza i powierzoną jego pieczy część Kościoła, czyniąc ich bardziej wolnymi i mocniejszymi” – powiedział Ojciec Święty.

Benedykt XVI odniósł się także do wymiaru ekumenicznego dzisiejszej uroczystości i obecności na niej delegacji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, pod przewodnictwem metropolity Gennadiosa (Limourisa) z Sassimy. Zaznaczył, że słowa Ewangelii, w których pan Jezus zapewnia, iż bramy piekielne nie przemogą Kościoła mają także znaczenie ekumeniczne, gdyż jednym ze skutków działania złego ducha jest podział w obrębie Kościoła. „Podziały są przejawami mocy grzechu, który nadal działa w członkach Kościoła, nawet po odkupieniu. Ale słowo Chrystusa jest jasne: «Non praevalebunt» - nie zwyciężą (Mt 16:18). Jedność Kościoła jest zakorzeniona w jego jedności z Chrystusem, a sprawa jedności chrześcijan – której zawsze należy poszukiwać i odnawiać, z pokolenia na pokolenie – jest też wspierana przez Jego modlitwą i obietnicą. W walce z duchem zła, Bóg dał nam w Jezusie «Orędownika», obrońcę, a po jego paschalnym przejściu «innego Pocieszyciela» (J 14,16), Ducha Świętego, który pozostaje z nami na zawsze i prowadzi Kościół do pełni prawdy (por. J 14,16, 16,13), która jest jednocześnie pełnią miłości i jedności” – stwierdził papież.

Podczas dzisiejszej uroczystości paliusz - długą zamkniętą wstęgą, wykonaną z białej wełny, ozdobioną sześcioma krzyżami z czarnej wełny, nakładaną przez głowę i spływającą na piersi i plecy – otrzymał m.in. nowy prymas Polski, metropolita gnieźnieński, abp Józef Kowalczyk.

Polecamy