wtorek, 25 lutego 2020 r.

Kłecko: Adwent z Izajaszem

W parafii pw. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku trwają adwentowe spotkania ze Słowem Bożym. W kolejne niedziele Adwentu wierni rozważają fragmenty Księgi Proroka Izajasza.

Lektura odbywa się metodą lectio divina. Jest to sposób czytania Pisma św., który prowadzi do lepszego poznania Boga, także w odniesieniu do osobistego życia. Lectio divina polega – mówiąc najogólniej – na uaktualnianiu tekstów biblijnych do życia każdego z nas. Spotkania odbywają się w kościele w Kłecku we wszystkie niedziele Adwentu po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18:45-50).

Treścią przepowiadania Izajasza jest wzywanie mieszkańców Judei do pokuty za grzechy oraz zapowiadanie zagłady królestwa izraelskiego i judzkiego jako Bożej kary. W sugestywnych obrazach autor księgi przedstawia świat jako arenę Bożej historii, na której Izrael odegra ważną rolę i na której pojawi się Emmanuel, Sługa Pana.

Celem zwiastowania Izajasza jest jasne potwierdzenie tego, kim jest Bóg - oraz ukazanie tego, kim jest wobec Niego człowiek (przykładem tego zestawienia są np. rozdziały 43 i 44). W obrazie człowieka Izajasz dobitnie pokazuje, czym jest pycha i nieliczenie się z Bogiem, a czym jest wierne oparcie się na Bogu.

Księga Izajasza zawiera m.in. opis sprawiedliwego i cierpliwego Sługi Pana, który składa w ofierze swoje własne życie i przez swoje cierpienia wypełnia plany Boga (Iz 53,10), polegające na usprawiedliwieniu grzeszników z wszystkich narodów (Iz 53,11).
Sługa Pana stanie się pośrednikiem przymierza z ludem i światłością dla narodów (Iz 42,6). To, co mówi o postaci Sługi Pana Księga Izajasza, zostaje w Nowym Testamencie odniesione do osoby Jezusa (np. przez Mateusza: Mt 12,17-21). Starotestamentowy opis Sługi można uznać za prorocze zapowiedzi cierpienia i chwały Jezusa Chrystusa. Opis ten istnieje u Izajasza w postaci kilku fragmentów, zwanych Pieśniami o Słudze Pana. Jedną z takich Pieśni zawiera np. rozdział 53 Księgi (właściwie Iz 52,13-53,12). Sługa Pana jest opisany jako ten, który weźmie na siebie karę za występki człowieka, sam będąc bez winy. Werset 11 mówi wprost, że "zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie". Do tego fragmentu nawiązuje wyraźnie wiele fragmentów Nowego Testamentu - najwyraźniej do tego rozdziału nawiązują Ewangelie i 1 List św. Piotra. Ewangeliści widzą Sługę Pana w postaci Jezusa Chrystusa (np. Mt 8,17; 12, 15-21). Św. Piotr również odnosi słowa Izajasza do osoby Jezusa (1P 2, 21-25; 3,18). W liturgia Kościoła Pieśni o Słudze Pana są odczytywane w okresie Wielkiego Postu.

więcej na parafiaklecko.pl

Polecamy