czwartek, 27 lutego 2020 r.

Dzień samorządowca

„Celem dobra społecznego nie jest wyłącznie gromadzenie dóbr materialnych i dobrobyt społeczny, a stworzenie takich warunków, które zapewniają zarówno jednostce jak i społeczności, integralny rozwój obejmujący sferę duchową, intelektualną i materialną” – mówił 27 maja w Gnieźnie do samorządowców abp Henryk Muszyński.

Emerytowany metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej z okazji 20. rocznicy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz przypadającego 27 maja Dnia Samorządowca. W homilii przypominając o zadaniach samorządów podkreślił, że nie mogą one sprowadzać się tylko do sprawnego administrowania gminami, powiatami czy miastami.

„Samorządy mają służyć zarówno dobru wspólnemu jak i dobru jednostek. Stąd ci, którzy sprawują władzę powinni świecić wzorem postaw obywatelskich, takich jak: uczciwość, sumienność, wrażliwość społeczna zwłaszcza w odniesieniu do ludzi ubogich i potrzebujących” – podkreślił abp Muszyński.

Zaznaczył również, że wspomniane dobro wspólne wyraża się w tworzeniu takich warunków życia społecznego, w których zarówno pojedynczy człowiek jak i rodziny oraz poszczególne grupy społeczne mogą coraz pełniej się rozwijać i osiągnąć własną doskonałość. „Nie tyle rozwój ekonomiczny i dobrobyt, ile właśnie wzrost osobowej doskonałości stanowi właściwy miernik społeczeństwa” – stwierdził hierarcha.

Przypomniał również, że kluczem do sprawnego funkcjonowania samorządów jest wywodząca się z katolickiej nauki społecznej, zasada pomocniczości, która ma bezpośrednie zastosowanie w pracy samorządów. Podstawą ładu społecznego jest natomiast poszanowanie godności osoby ludzkiej, o które tylekroć apelował Jan Paweł II. Wszystkie powyższe zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, godności osoby ludzkiej, a także solidarności są ze sobą ściśle powiązane.

Arcybiskup senior stwierdził również, że zgodne współdziałanie i realizowanie dobra jednostek i poszczególnych grup społecznych nie jest łatwe i wymaga, obok zaufania, gotowości do kompromisu, szukania uzgodnień społecznych, a także uznania minimum wspólnych wartości w oparciu o które można definiować i określać to, co służy rozwojowi jednostki i całej wspólnoty.

„W ciągu minionych lat zdobyliśmy już poważne doświadczenie w zakresie samorządności. Dzięki staraniom i zapobiegliwości demokratycznie wybranych radnych, zmieniło się znacznie oblicze naszych miast i wsi. Ponowny, a niejednokrotnie wielokrotny wybór wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wskazuje, że doczekaliśmy się ludzi głęboko zaangażowanych, kompetentnych i szczerze zatroskanych gospodarzy swoich środowisk” – przyznał abp Muszyński.

bgk KAI

Polecamy