wtorek, 7 lipca 2020 r.

Życzenia prymasa Polski dla diecezjan

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

                                                          (Łk 2, 10-11)

 

Umiłowana w Chrystusie Panu Rodzino Prymasowskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej!

 

Z woli Pana Czasu i Wieczności dane jest nam doznawać radości wynikającej z przeżywania kolejnej rocznicy historycznego narodzenia Mesjasza, albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,5).

 

W wydarzeniu tym widzimy wypełnienie Bożej obietnicy skierowanej do człowieka u zarania jego dziejów. Jest ona Słowem podnoszącym na duchu, Słowem pełnym miłosiernej miłości usposabiającej do pełni życia. Obietnica ta ma swoje wyraźne oblicze – jest nim Jezus Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy w Betlejem, Mieście Dawidowym. Już w chwili zwiastowania, z pozdrowieniem przyniesionym Maryi przez anioła, połączone było krzepiące słowo: Nie bój się, Maryjo… I tak już będzie zawsze. Ilekroć zatrwoży się człowiek, stojąc sam na sam wobec doświadczenia trudnej codzienności i niepewnej przyszłości, wtedy usłyszy: Nie bój się! Człowiek otwierający się na Emmanuela – Boga z nami staje się dziedzicem Bożej obietnicy pokoju, którego świat dać ani zabrać nie może. Pokój oznajmiony ludziom w noc Bożego Narodzenia oznacza początek pojednania ludzkości ze swoim Stwórcą i jest nade wszystko świętem pojednania. Ludzkość, która była skłócona z Bogiem, odwrócona od Niego i rozdarta sama w sobie, w Nowonarodzonym otrzymuje dar miłości, jedności i pokoju.  Z doświadczenia spotkania z Bogiem, który jest nieskończenie wierny swoim obietnicom, rodzi się prawdziwa radość. Wskazywał na nią papież Benedykt XVI mówiąc: Tajemnica betlejemska objawia nam Boga z nami, Boga, który jest nam bliski, nie tylko w sensie czasu i przestrzeni; jest On blisko nas, ponieważ "poślubił", by tak rzec, nasze człowieczeństwo; wziął na siebie naszą kondycję, decydując się być podobnym do nas we wszystkim za wyjątkiem grzechu, abyśmy my stali się jak On. Radość chrześcijańska płynie zatem z tej pewności: Bóg jest blisko, jest ze mną, jest z nami, w radości i w boleści, w zdrowiu i w chorobie, jak przyjaciel i wierny oblubieniec. Radość ta pozostaje też w czasie próby, w samym cierpieniu, i pozostaje nie na powierzchni, lecz w głębi osoby, która zawierzyła się Bogu i w Nim pokłada swą ufność (Benedykt XVI, Watykan 16.12.2007.).

 

Drodzy Bracia i Siostry należący do Świętowojciechowej Archidiecezji!

 

Aby móc doświadczyć owoców spotkania z nowonarodzonym Chrystusem, trzeba nam każdego dnia na nowo powracać na drogę wiary. Zachęca nas do tego papież Benedykt XVI w Liście Porta Fidei ogłaszającym Rok Wiary: „Podwoje wiary” ( por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie (Benedykt XVI, Porta Fidei 1). Dzieląc się z Wami wigilijnym opłatkiem życzę wszystkim odwagi wejścia na drogę wiary. Niech Święta Bożego Narodzenia staną się czasem autentycznego i nowego przylgnięcia do Pana, jedynego Zbawiciela świata. Niech otwarcie się na pełną miłości tajemnicę narodzenia Chrystusa pozwoli Wam doświadczyć Bożego pokoju, wyzwoli Was z lęku o przyszłość i napełni Wasze serca prawdziwą radością. Niech Boże Dziecię, które przyszło na świat w ludzkiej rodzinie, pobłogosławi Wasze rodziny darem pokoju, uleczy zranienia Waszych serc i pomoże budować wspólnotę wzajemnej miłości i zgody.

 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Szczęśliwego Roku Pańskiego 2013!

 

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

Życzenia prymasa Polski w TV Gniezno


Polecamy