piątek, 21 lutego 2020 r.

Słowo prymasa Polski na inaugurację Roku Wiary

Na potrzebę i znaczenie refleksji nad wiarą, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, zwraca uwagę prymas Polski abp Józef Kowalczyk w swoim słowie na rozpoczęcie Roku Wiary. Publikujemy treść listu prymasa Polski.

 

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Chociaż żyjemy w świecie zaawansowanych technologii, które pozwalają oczami wyobraźni widzieć to, co kiedyś dla człowieka było zupełnie niewyobrażalne, to jednak ze smutkiem odkrywamy, że w relacjach międzyludzkich nie jest tak, jak dawniej. Skoncentrowanie uwagi współczesnego człowieka wyłącznie na nim samym i odzieranie go ze wszystkiego, co ma pierwiastek duchowy, prowadzi w konsekwencji do jego ubożenia duchowego i wyobcowania.

 

Również do nas odnoszą się słowa dzisiejszej liturgii słowa, które św. Paweł skierował do Galatów, których ganił za brak wiary i za ufność pokładaną wyłącznie w spełnianiu uczynków zapisanych w Prawie. Wołał do nich wprost: „Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, czyni to dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze?” (Ga 3, 5).

 

Doceniając możliwość, które człowiek dziś posiada, ale dostrzegając również i nowe zagrożenia, potrzeba, abyśmy jako uczniowie Jezusa Chrystusa powrócili do ewangelicznych korzeni i napełnili nasze serca ufną wiarą. Będzie to możliwe tylko wówczas, kiedy zrozumiemy, że wiara jest darem, o który winniśmy Boga nieustannie prosić, o czym przypomina nam również dzisiejsza ewangelia.

 

Ojciec Święty Benedykt XVI głosi, wbrew tym wszystkim, którzy zapowiadają zmierzch wiary i Kościoła, że współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by – jak Samarytanka – pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i do czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (Porta Fidei 3). Kierując się tym przekonaniem uroczyście inauguruje on dzisiaj Rok Wiary. W Liście Apostolskim, w którym poinformował cały Kościół o zamiarze ogłoszenia tego Roku, Benedykt XVI jednocześnie wskazał na cele jego obchodów. Mają one rozbudzić w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją (Porta Fidei 9).

 

Ojciec Święty zwraca również naszą uwagę na fakt, że dzisiaj przypada pięćdziesiąta rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz upływa dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zapraszając do lektury dokumentów soborowych i katechizmu stwierdza, że treści zawarte w tych dokumentach będą pomocą we właściwym przeżyciu tego czasu łaski. Ojciec Święty informuje nas również o tym, że w tym miesiącu w Watykanie obradować będzie Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Będzie to sprzyjająca okazja – pisze Benedykt XVI - do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w okres szczególnej refleksji i odkrywania na nowo wiary. Uroczyste zakończenie Roku Wiary będzie miało natomiast miejsce w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, tj. 24 listopada 2013 r. (Porta Fidei 4).

 

Refleksja nad wiarą, poczyniona w wymiarze indywidualnym, jak również wspólnotowym, jest naprawdę czymś bardzo dla nas ważnym. Chociaż wydaje się, że czasy tzw. światopoglądu „naukowego” już dawno minęły, to jednak odkrywamy ze zdumieniem, że wciąż ponawiane są tezy o tym, jakoby wiara sprzeciwiała się nauce, że jest ona jakoby sprawą prywatną danego człowieka. Te i podobne twierdzenia powielane po stokroć i pozbawione należytego wyjaśnienia, demaskującego ich fałszywość, mogą budzić i budzą zamęt w sercach wierzących oraz ludzi dobrej woli, którzy choć jeszcze nie wierzą, to jednak otwartym sercem poszukują tego, co wartościowe i nieprzemijalne. Ojciec Święty naucza, że Kościół nigdy nie bał się dowodzić, że nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ obie, choć różnymi drogami, dążą do prawdy (Porta Fidei 12). Benedykt XVI przypomina również słowa św. Pawła skierowane do Rzymian: „Sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (Rz 10, 10). Tłumaczy, że konsekwencją wiary jest dawanie świadectwa i zaangażowanie. Zaznacza, że chrześcijanin nigdy nie może uważać, iż wiara jest sprawą prywatną (Porta Fidei 10).

 

Piotr naszych czasów podkreśla również, że w tym szczególnym czasie łaski ważnym będzie przypomnienie historii naszej wiary, którą – jak pisze – cechuje niezgłębiona tajemnica, jaką jest splot świętości i grzechu. Podczas gdy świętość ukazuje ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty przez świadectwo swego życia, to grzeszność musi pobudzać każdego do szczerego i trwałego wysiłku nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie każdego człowieka. Benedykt XVI zaprasza nas, abyśmy kierowali wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2); ku Maryi, która przez wiarę przyjęła słowa anioła i uwierzyła, że stanie się Matką Boga; ku apostołom, którzy przez wiarę zostawili wszystko, aby pójść za Nauczycielem; ku uczniom, którzy przez wiarę utworzyli pierwszą wspólnotę; ku męczennikom, którzy z powodu wiary oddali swe życie, aby zaświadczyć o prawdzie Ewangelii; ku mężczyznom i kobietom, którzy przez wiarę wyznawali, że pięknie jest pójść za Panem Jezusem tam, gdzie byli wzywani, żeby dawać świadectwo, iż są chrześcijanami: w rodzinie, w życiu zawodowym, publicznym, w wykorzystywaniu charyzmatów i pełnieniu posług, do których byli powołani (Porta Fidei 13).

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Łącząc się duchowo z Następcą św. Piotra, inaugurujemy Rok Wiary w naszej archidiecezji uroczystą Eucharystią, sprawowaną w Katedrze gnieźnieńskiej. W modlitwie tej uczestniczą przedstawiciele wszystkich dekanatów naszej archidiecezji. Was wszystkich, którzy dziś nie mogliście przybyć do Katedry, proszę o modlitwę w Waszych wspólnotach parafialnych i rodzinach, abyśmy ten szczególny czas jak najowocniej przeżyli.

 

Wierzę, że Rok Wiary będzie dla nas, należących do prastarej archidiecezji gnieźnieńskiej, czasem szczególnej łaski. Odpowiedzmy na zaproszenie Ojca Świętego i poczyńmy refleksję nad stanem naszej wiary. Niech ona zaowocuje jeszcze większym przylgnięciem do naszego Pana i Zbawiciela, które będzie poświadczone naszym codziennym życiem.

 

Proszę wszystkich księży proboszczów, wikariuszy, siostry i braci zakonnych, katechetów, liderów wszystkich grup parafialnych, ludzi młodych i starszych o zaangażowanie i włączenie się we wszelkie inicjatywy, tak na płaszczyźnie diecezjalnej, jak i parafialnej. Wykorzystajmy jak najlepiej Rok Wiary, aby na nowo odkryć i przyjąć całym sercem prawdę, że jesteśmy powołani do bycia solą i światłem dla świata, by ludzie widząc nasze dobre uczynki chwalili Ojca naszego, który jest w niebie (por. Mt 5, 13-16).

 

Z serca Wam wszystkim błogosławię,

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

Gniezno, dnia  26 września 2012 r.                                                                 L.dz. 2615/2012/P

Polecamy