niedziela, 23 lutego 2020 r.

Czekają na 1 procent

Przekazanie 1 procenta podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego w żaden sposób nie zwiększa naszych zobowiązań wobec budżetu państwa ani nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku, pomaga za to pomagać.

 

Wpisując w deklaracji podatkowej konkretny numer KRS wskazujemy Urzędowi Skarbowemu, jakiej organizacji, fundacji, stowarzyszeniu ma przekazać pieniądze z naszego 1 procenta. I niech nie zniechęca nas mała kwota. Te często kilkadziesiąt złotych pomnożone przez setki i tysiące daje naprawdę sporą sumę. Organizacje Pożytku Publicznego czekają. Poniżej kilka z nich działających w archidiecezji gnieźnieńskiej i związanych z Kościołem. Zachęcamy do wspierania.

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, KRS 0000195886

Organizacja prowadzi w archidiecezji gnieźnieńskiej placówki pomagające osobom potrzebującym, chorym i najmłodszym, są wśród nich warsztaty terapii zajęciowej, ochronki, dom dziecka, świetlice środowiskowe, stołówka dla osób bezdomnych. Udziela także pomocy doraźnej i działa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Strona internetowa: www.caritas.gniezno.pl

 

Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, KRS 0000058949

Stowarzyszenie prowadzi m.in. hospicjum, obejmujące pomocą terminalnie chorych niezależnie od ich przekonań religijnych. Zapewnia całodobową opiekę stacjonarną lub bezpośrednią opiekę lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta, pomoc wolontariuszy, bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin, pomoc duszpasterską, szkolenie rodzin w zakresie opieki nad chorymi w domu i wsparcie osieroconych rodzin. Strona internetowa: www.hospicjum.wagrowiec.wlkp.pl

 

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie, KRS 0000056937

Celem jej działalności jest wspieranie edukacji młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych niezamożnych. Fundacja wspiera młodzież stypendiami, umożliwiając jej koncentrowanie się na zdobywaniu wiedzy, bez konieczności dodatkowego zarobkowania. Strona internetowa: www.fundacjajanapawla.org.pl

 

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia, KRS 0000075432

Stowarzyszenie istnieje w Polsce ponad 350 lat. Celem stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo, dla wspierania i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących. Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia działa pod patronatem i we współpracy z gnieźnieńskim Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.

 

Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy, KRS 0000035231

Stowarzyszenie wydaje codziennie gorące posiłki na potrzebujących. Organizuje także specjalne spotkania przy wspólnym stole z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Prócz stołówki członkowie Stowarzyszenia zorganizowali także tzw. Dom Dziennego Pobytu, w którym dach nad głową otrzymują osoby bezdomne i samotne. Prowadzone jest także poradnictwo terapeutyczne.

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, KRS: 0000254562

Stowarzyszenie ma na celu działalność charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących, pomoc społeczną dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównanie szans edukacyjnych. Stowarzyszenie funduje m.in. stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, organizuje również wypoczynek dla młodzieży.

 

Gnieźnieńskie Archiwum Archidiecezjalne – nie jest Organizacją Pożytku Publicznego, ale podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska, za pośrednictwem którego można pieniądze Archiwum przekazać. Placówka wykorzysta je na zmodernizowanie bazy  komputerowej oraz konserwację zabytkowych ksiąg i dokumentów. By pomóc Archiwum w rubryce KRS należy wpisać numer 0000076639, koniecznie z dopiskiem „Archiwum”. Strona internetowa: www.archiwum.archidiecezja.pl

 

Polecamy