niedziela, 20 września 2020 r.

1050. rocznica Chrztu Polski

W Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim odbyły się 14 kwietnia główne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W uroczystościach uczestniczył Episkopat Polski, biskupi z zagranicy, duchowni Kościołów chrześcijańskich oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych.


Uroczystości rozpoczęło 372. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się przed południem w seminarium duchownym w Gnieźnie. Głównymi tematami obrad biskupów była chrześcijańska tożsamość Polski, Światowe Dni Młodzieży oraz problem uchodźców. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również przedstawiciele episkopatów europejskich, wykład pt. „Dziejowe konsekwencje Chrztu Polski” wygłosi prof. Krzysztof Ożóg, wybitny polski historyk mediewista, profesor nauk humanistycznych. Po południu biskupi udali się na Ostrów Lednicki, gdzie w prastarym palatium Mieszka I sprawowane było nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. To jedno z domniemanych i prawdopodobnych miejsc chrztu Mieszka I. W nim właśnie – jak przypomniał za św. Janem Pawłem II abp Wojciech Polak – „stajemy się świadkami odsłaniającej się jeszcze raz przed naszymi oczami duchowej jedności chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu” Na to miejsce – kontynuował Prymas – „chcieliśmy przyjść, aby doświadczyć tej duchowej jedności, której źródłem jest przyjęty chrzest i odważnie o niej zaświadczyć. Wielość tradycji i kultur nie wyklucza bowiem tego, co stanowi zasadniczy fundament, zrąb, kościec naszej chrześcijańskiej tożsamości” – podkreślił w homilii.


Prymas zaznaczył dalej, odwołując się ponownie do słów św. Jana Pawła II, że powracając do źródeł chrzcielnych Polski, nie idziemy w przeszłość, ale ku przyszłości. „Owszem, chcemy jeszcze lepiej poznać i osobiście odczytać naszą historię, aby zrozumieć jej konsekwencje w życiu jednostek, rodzin, wspólnot i narodu. Odkrywanie korzeni, z których wyrastamy i wierne podejmowanie zobowiązań, jakie z tym się wiążą, służy jednak wspólnemu budowaniu naszej przyszłości” – mówił, dodając, że po to właśnie spoglądamy w przeszłość, by wspólnie stawiać kolejne kroki. „Wracamy do początku właśnie po to, aby Miłosierny Pan każdego dnia stawał się dla nas nowym początkiem. Taką bowiem perspektywę pozostawił nam tutaj święty Jan Paweł II. Ucząc nas ojczystych dziejów, kreśląc przed nami panoramę sięgającą genezy chrześcijaństwa na ziemi Polan, przypominając, że jerozolimski wieczernik otwarł się i tutaj po stuleciach” – dodał.


Wskazując raz jeszcze znaczenie sakramentu chrztu i odwołując się do czytanych w liturgii Słowa słów św. Pawła z Listu do Efezjan, aby zachować „jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”, przypomniał, że „jako ochrzczeni jesteśmy wezwani, aby nie ustawać w wysiłkach na rzecz budowania jedności”. „Tym bardziej więc dzisiaj, zgromadzeni na Wyspie Lednickiej, chcemy pamiętać – jak w roku Tysiąclecia Chrztu Polski podkreślał Prymas Tysiąclecia, że jedno było źródło, z którego wszyscyśmy wzięli. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynęło w Chrzcie na wszystkie narody. Jedno też było źródło (…) w polskiej ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia całą ziemię ojczystą po dziś dzień” – powtórzył za Prymasem Tysiąclecia jego następca na stolicy metropolitalnej w Gnieźnie. „Jedność źródła – mówił dalej – jednoznacznie wzywa nas, chrześcijan, do wspólnego świadectwa. Nie wystarczy bowiem tylko nasza jedność Ducha, ale podejmowane z ciągle nową mocą i kreatywnością, odwagą i zaangażowaniem wspólne chrześcijańskie świadectwo” – podkreślił abp Polak, przypominając na koniec, że „wspólna odpowiedzialność za ewangeliczne świadectwo wymaga  nade wszystko budowania na solidnych fundamentach. A chrzest przypomina nam, że nie ma innego fundamentu niż Chrystus”.


Po liturgii Słowa i homilii Prymasa Polski zgromadzeni wspólnie odmówili wyznanie wiary oraz odmówili razem Ojcze Nasz. Biskupi, duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy dziękowali również za „wszelkie dobro, którego na przestrzeni 1050 lat, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, doświadczył naród polski. Kolejne wezwania modlitwy dziękczynnej czytali przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej. Dziękowano m.in. za apostołów, którzy przynieśli na ziemię polską wiarę chrześcijańską i za męczenników i wszystkich świadków wiary, którzy żyli na polskiej ziemi ukazując wyzwalającą moc Ewangelii. Dziękowano także za to, że kolejne pokolenia Polaków mogły współtworzyć Europę ducha, za wielkie dzieła kultury chrześcijańskiej powstałe w Polsce i za narodowych wieszczów, którzy nawet wadząc się z Bogiem, pozostali blisko Niego. Na koniec dziękowano za obecność wiary chrześcijańskiej w polskich obyczajach i tradycjach ludowych, a także za „historię polskiej ekumenii, za duchową bliskość chrześcijan różnych wyznań i deklarację Kościołów o wzajemnym uznaniu ważności chrztu”, o której w swoim słowie wspominał wcześniej Prymas Polski podkreślając, że „sakrament chrztu jest znakiem jedności i wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę”. Na Wyspie Lednickiej zabrzmiał także dzwon „Mieszko i Dobrawa” odlany specjalnie na 1050. rocznicę Chrztu Polski, który pod koniec nabożeństwa poświęcił Prymas Polski abp Wojciech Polak.


Bernadeta Kruszyk KAI
Fot. J. Andrzejewski 

Polecamy