czwartek, 27 lutego 2020 r.

Prymas na Dzień Papieski

Orędzie Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka na XVI Dzień Papieski "Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia". Pełna treść.


Przeżywamy XVI Dzień Papieski: Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia! Rzeczywiście, tegoroczne obchody Dnia Papieskiego przypadają – jak zauważyli w swoim liście pasterskim biskupi polscy – na czas wyjątkowy, bo wręcz przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia. Trwamy wciąż jeszcze w Roku Miłosierdzia obchodząc Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W katedrach i w innych kościołach zostały uroczyście otwarte Drzwi Święte – Bramy Miłosierdzia, a my docierając do nich i przechodząc przez nie – jak wskazywał nam papież Franciszek – niesiemy swoje życie, z jego radościami i cierpieniami, planami i porażkami, wątpliwościami i obawami, aby je przedstawić miłosierdziu Pana. Jesteśmy bowiem pewni tego, że u Drzwi Świętych Pan staje się bliskim, aby spotkać każdego z nas (…) Przechodząc zaś przez Drzwi Święte i dla nas także jasny staje się zamiar Pana Jezusa. Odpowiada on, że [Jezus] jest konkretnym narzędziem miłosierdzia Ojca, który wszystkim wychodzi na spotkanie niosąc pocieszenie i zbawienie. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, objawia się Bóg miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Dotyka nas swą łaską i miłością, pozwalając doświadczyć wyzwalającej mocy zbawienia i odkupienia, przebaczenia i pojednania. Najmocniejszym bowiem orędziem Pana ­– jak uczy nas i powtarza nam papież Franciszek – jest miłosierdzie.


W ten czas przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia zostały też z woli Ojca Świętego Franciszka wpisane Światowe Dni Młodzieży. To one przypomniały wszystkim ewangeliczną prawdę: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Niezapomniane dni młodych, przeżywane najpierw w naszych diecezjach, a potem wraz z papieżem Franciszek w Krakowie, stały się okazją, aby konkretnie doświadczyć – jak mówił papież Franciszek – że są takie chwile i jest taki czas, aby jeszcze mocniej utkwić nasz wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Miłosiernego Ojca. Abyśmy byli miłosierni jak Ojciec. Abyśmy byli świadkami miłosierdzia!


Ojciec Święty Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i stając w Krakowie wśród młodych z całego świata właśnie z przesłaniem o Bożym Miłosierdziu, wspominał, że miłosierdzie jest mocno akcentowane w życiu Kościoła począwszy od bł. Pawła VI, a święty Jan Paweł II podkreślił je jeszcze bardziej ogłaszając encyklikę o Bogu bogatym w miłosierdzie, kanonizując siostrę Faustynę Kowalską i ustanawiając święto Miłosierdzia Bożego. W czasie Mszy świętej na Jasnej Górze sprawowanej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski papież Franciszek zauważył, że jest rzeczą znamienną, że ta właśnie rocznica chrztu naszego narodu zbiega się dokładnie z Jubileuszem Miłosierdzia, i że poprzez tych – jak mówił – łagodnych a zdecydowanych głosicieli Miłosierdzia, jak święty Jan Paweł II i święta Faustyna, poprzez te „kanały” swojej miłości  - jak nazwał naszych świętych papież - Pan sprawił, że owe bezcenne dary dotarły do całego Kościoła i całej ludzkości.


Tegoroczny Dzień Papieski pragnie więc przypomnieć nam jeszcze raz przesłanie świętego Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu i wzywa, abyśmy stali się świadkami miłosierdzia. W czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku, święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu i wskazał, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga (…) Świat potrzebuje Bożego miłosierdzia – mówił papież - Polska potrzebuje Bożego miłosierdzia! Każda i każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia! Potrzebujemy łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój! Dlatego On, Pielgrzym Miłosierdzia, Apostoł Bożego Miłosierdzia – jak nazwał świętego Jan Paweł II papież Benedykt XVI – miał świadomość, że przynosi swojej Ojczyźnie i wszystkim swoim rodakom przesłanie Bożego miłosierdzia: przestań się lękać! Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z Tobą Chrystus, niezawodny Dawca nadziei.


Głosząc prawdę o Bożym Miłosierdziu i przynosząc ją swej Ojczyźnie i wszystkim swoim rodakom, święty Jan Paweł II słowem, gestem i czynem zachęcał nas, abyśmy byli już nie tylko głosicielami czy apostołami miłosierdzia, ale autentycznymi świadkami, którzy potwierdzają je swoim życiem. Trzeba spojrzenia miłości, potrzeba wyobraźni miłosierdzia – wskazywał nam konkretnie nasz Święty Papież – aby dostrzec obok siebie brata, który ma poczucie opuszczenia, zagubienia, beznadziei (…), aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopaka i dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa, aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Miłosierdzie ma oczy, by widzieć potrzebujących pomocy, uszy, by słyszeć wołanie o pomoc, ręce, aby pomagać. Miłosierdzie nie może pozostać jedynie we wzruszeniu. Miłosierdzie musi spłynąć konkretnie z serca do naszych rąk! Miłosierdzie musi objawić się w życiu!Żywym znakiem i wyrazem naszej konkretnej troski, pomocy i wsparcia są stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wspierając Fundację, otaczamy duchową i materialną pomocą, młodych, zdolnych ludzi z całej Polski. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami mogą oni realizować swoje marzenia i aspiracje. Dziękując wszystkim za to konkretne wsparcie, za wrażliwość i pomoc, pragnę za Prymasem Tysiąclecia powtórzyć: możesz dać bardzo wiele i serce zranić, a możesz dać niewiele, malutko i serce rozradować, jakbyś przypiął komuś skrzydła do ramion. Miłosierdzie podnosi i przypina skrzydła, a Ten, który stoi w oknie w Domu Ojca błogosławi nas i wspiera swoim wstawiennictwem. Święty Janie Pawle II módl się za nami!   

 

Polecamy