środa, 19 lutego 2020 r.

"Duch, który umacnia miłość"

Takie hasło przyświeca nowemu, dwuletniemu programowi duszpasterskiemu, którego realizację rozpoczniemy wraz z pierwszą niedzielą Adwentu. Ma on nam pomóc w odkryciu Osoby i darów Ducha Świętego, które – choć tak cenne i w życiu przydatne – często pozostają niezauważone lub niewykorzystane.


Pierwszy rok rozpoczynającego się dwuletniego programu duszpasterskiego przeżywać będziemy pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jak tłumaczy abp Wojciech Polak, stanowi to zachętę do jeszcze pełniejszego otwarcia się na Ducha Świętego, którego przyjęliśmy najpierw w sakramencie chrztu, a później w sakramencie bierzmowania, i którego przyjmujemy w konkretnych wydarzeniach naszego życia, kiedy rozpoznajemy Jego natchnienia i kiedy Go przyzywamy, jak choćby podczas udzielania sakramentu małżeństwa czy kapłaństwa. „Obecność i moc Ducha Świętego jest w naszym życiu niezwykle istotna i bardzo realna, trzeba tylko mieć tego świadomość, trzeba chcieć to dostrzec i pozwolić Mu działać” – dodaje abp Polak.


Drugi rok wspomnianego programu duszpasterskiego z hasłem „W mocy Bożego Ducha” wskazuje z kolei na świadectwo i do niego zachęca. Oczywiście powyższy podział tematyczny służy tylko usystematyzowaniu i zaakcentowaniu podejmowanych zagadnień, tak byśmy je łatwiej zrozumieli. Z odpowiedzią na dary Ducha Świętego nie musimy i nie powinniśmy czekać.


Symbolem pierwszego roku będzie olej krzyżma, drugiego – języki ognia. Cały program zakłada realizację czterech głównych celów:

  • cel ewangelizacyjny z jednej strony akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Z drugiej strony zauważono pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”;
  • cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem;
  • cel formacyjny ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty;
  • cel społeczny nowego programu duszpasterskiego ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

Więcej nt. nowego programu duszpasterskiego TUTAJ

Polecamy