środa, 26 lutego 2020 r.

Archiwum dziękuje darczyńcom

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie podsumowało kolejną edycję Mecenatu Skarbów Słowa. Prowadzona od 2012 roku akcja zachęca firmy i osoby prywatne do finansowego wsparcia konserwacji najbardziej zagrożonych ksiąg i dokumentów. W ten sposób uratowano wiele cennych zabytków piśmiennictwa.


Są wśród nich manuskrypty związane zarówno z gnieźnieńską biblioteką katedralną, jak i zasobem archiwalnym m.in. jeden z najstarszych odpisów rozważań biblijnych Rudolfa z Saksonii. Z pozyskanych funduszy prowadzone są także badania, a ostatnio prace konserwatorskie nad znalezionym w 2015 roku, liczącym ponad 2 tysiące sztuk, zbiorem dokumentów papierowych z XV i XVI wieku.


„Są to dokumenty sądu kościelnego czyli sądu konsystorza generalnego gnieźnieńskiego. Dokumenty obiegowe, a więc takie, które nie były przeznaczone do wieczystego przechowywania. Jako takie użyte zostały jako papierowe wypełnienie pach sklepiennych w katedrze. Kilkadziesiąt lat temu, podczas likwidacji tych pach,zostały usunięte. Znaleźliśmy je w pomieszczeniach na poddaszu katedry gnieźnieńskiej pod stertą gazet z czasów międzywojennych i powojennych. To jedyny tak obszerny zbiór tego typu pism w Polsce” – mówi ks. dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.


Do tej pory konserwacji poddano pół tysiąca dokumentów z tego obszernego zbioru. Na cel ten przeznaczone zostaną także wpłaty tegorocznych „mecenasów i miłośników skarbów słowa”: Zbigniewa Toczka, Bartosza Józwiaka oraz Kaya Scharfensteina.


Poniedziałkowe spotkanie było także okazją do przybliżenia uczestnikom kilku tematów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio zasobów Archiwum. O Nieszporach Józefa Zeidlera, których kopie przechowywane są w Gnieźnie mówili Wojciech Czemplik ze Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera oraz Maciej Bolewski z Akademii Muzycznej w Poznaniu, który zajmuje się rekonstrukcją dawnych partytur.


Średniowieczne rękopisy Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie w projekcie Manuscripta.pl przedstawił Sławomir Szyller z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami, gnieźnieńskie Archiwum Archidiecezjalne posiada jeden z najcenniejszych i najbogatszych zbiorów jeśli chodzi o zbiory kościelne. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się ze stanem badań nad znajdującym się w archiwum zasobem pieczęci woskowych, który to temat przedstawiła prowadząca badania Iwona Jabłońska z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu.


W dalszej części spotkania prelekcję nt. dokumentów sądowych oficjałów gnieźnieńskich wygłosili: Adam Kozak z Instytutu Historii PAN w Poznaniu i Jakub Łukaszewski z Biblioteki UAM w Poznaniu. O spuściźnie ks. Leona Formanowicza w zasobie archiwum mówiła Justyna Mizerka, kustosz placówki, a zagadnienie znajdujących się w zasobach opraw starodruków z pracowni Kaspra Rajmana Starszego zreferował Michał Muraszko z AAG i IH UAM w Poznaniu. Z uczestnikami sesji spotkał się także Prymas Polski abp Wojciech Polak.


>>> Mecenat Skarbów Słowa


B. Kruszyk KAI

Polecamy