poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Bierzmowanie dla dorosłych

Informujemy, że w okresie Wielkiego Postu w parafii katedralnej w Gnieźnie organizowane będzie przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych, która z różnych powodów nie mogły wcześniej przyjąć tego sakramentu. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią proszeni są o przybycie na spotkania organizacyjne w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (10 marca) o godzinie 19.00 do salki parafialnej przy katedrze ul. Kolegiaty 1.

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Sakrament bierzmowania dla dorosłych, może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

  • ukończyła 18 rok życia
  • otrzymała sakrament chrztu św. / świadectwo chrztu przynosimy na drugie spotkanie/
  • przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty
  • nie ma przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty (np. osoby żyjące w związku niesakramentalnym: które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie)
  • zostanie odpowiednio przygotowana do sakramentu bierzmowania.

Polecamy