poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

Studium Muzyki Kościelnej - nabór

Szkoła mieści się w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2a. Istnieje jako jedna z instytucji, będących pod patronatem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, powołana dekretem ordynariusza diecezji. Ma zatwierdzony statut i regulamin, opracowane w oparciu o dokumenty ogólnopolskie, przewidziane dla działalności instytucji kształcących muzyków kościelnych.


Edukacja w Studium trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny (wykłady z historii muzyki, harmonii teoretycznej i praktycznej, zasad muzyki, prawodawstwa liturgicznego, form chorału i ćwiczenia: solfeż, lekcje indywidualne na organach kościelnych, emisja głosu, repertuar gregoriański i innych śpiewów liturgicznych, podstawy dyrygentury chóralnej i chironomii). Po ukończeniu nauki w Studium, absolwent otrzymuje dyplom, uprawniający go do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski.


Celem podniesienia poziomu muzyki kościelnej, która jest „nieodzowną i integralną częścią liturgii” (KL 112), a nie dodatkiem do niej, organiści, którzy nie mają przygotowania liturgicznego lub nie ukończyli podobnej szkoły, są zobowiązani w myśl  Regulaminu Kształcenia Muzyków Kościelnych zatwierdzonego przez Podkomisję Muzyki Kościelnej  Konferencji Episkopatu Polski,  do podjęcia  edukacji w takowym Studium Muzycznym. Istnieje również możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności dla organistów dyplomowanych. Wykłady i ćwiczenia w Studium prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników wyższych uczelni muzycznych. Satysfakcjonuje fakt, że absolwenci zdają egzaminy wstępne na wyższe uczelnie muzyczne. W tym roku troje z nich zostało przyjętych do Akademii Muzycznej w Poznaniu.


Zgłoszenia kandydatów oraz wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie do ks. kan. Dariusza Sobczaka, Dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej (tel. 61-4264661 wew. 258, 61- 4249894 lub  691030513) lub drogą mailową na adres studium@archidiecezja.pl

Polecamy